طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

     طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي

1- حداكثر مدت مجاز تحصيل براي دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال (10 نيمسال) و براي كارشناسي 10 سال (20 نيمسال) تعيين شده است در صورتيكه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهاي دوره را تكميل نمايد از دانشگاه اخراج مي شود.

2- براي دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 3 سال و براي دوره كارشناسي 6 سال مي باشد، در صورت عدم تكميل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي شود. ادامه تحصيل پس از ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در حين خدمت سربازي و يا پس از آن با رعايت ساير مقررات تا 10 سال بلامانع است، چنانچه در مدت سربازي ثبت نام نكند مدت خدمت جزو حداكثر سنوات محسوب نخواهد شد.

3-دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، اگر در مدت 6 سال نتوانند دوره را تكميل نمايند،صرفاً بعنوان دانشجوي اخراجي بايد بخدمت نظام وظيفه معرفي شوند و نبايد انصراف دهند، بازگشت به تحصيل اينگونه دانشجويان با ارائه مدارك معتبر, گواهي اشتغال بخدمت و يا كارت پايان خدمت يا معافيت فقط از طريق مجوز كميسيون موارد خاص سازمان مركزي امكان پذير است و مراكز بدون اخذ مجوز نبايد نسبت به ثبت نام آنها اقدام كنند.

4- حداكثر سنوات دانشجويان غير ايراني در دوره كارشناسي 5 سال(10 نيمسال) مي باشد و اين مدت قابل افزايش نمي باشد.

 

       افزايش سنوات مجاز تحصيلي

1-    مطابق ماده 14 از بخش دوم آيين نامه آموزشي سنوات مجاز دانشجويان دوره كارشناسي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند 20 نيمسال است و برابر تبصره يك ازماده فوق دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند حداكثرسنوات مجاز آنها دردوره كارشناسي 12 نيمسال مي باشد.

2-    در مواردي كه دانشجو در مهلت مقرر تعيين شده در آيين‌نامه آموزشي نتواند واحدهاي خود را به اتمام برساند و يا نتواند ميانگين كل خود را جبران نمايد در صورت داشتن وضعيت تحصيلي مناسب امكان افزايش سنوات تحصيلي ميسر است.

3-    در مقطع كارشناسي افزايش دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از 20 نيمسال، براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي‌كنند و دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از 12 نميسال، براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي بعهده شوراي آموزشي مركز استان است.

4-    در مقطع كارداني و كارشناسي نا پيوسته حداكثر يك نيمسال در صورت فارغ التحصيلي با نظر شوراي آموزشي استان به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه مي شود.

5-    شماره دانشجوئي دانشجوياني كه به اين دانشگاه منتقل مي شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده مي شود اما سنوات مجاز اينگونه دانشجويان از سال ورود دردانشگاه مبدا محاسبه مي گردد.

بنابراين براي محاسبه سنوات مجاز اين دانشجويان فقط به شماره دانشجويي اكتفا نشود ودقيقاً سال پذيرش دركنكور سراسري مد نظرقرار گيرد.

6-       به ازا هر15 واحد تطبيقي يك نيمسال تحصيلي از مجموع سنوات مجاز دانشجو كم مي شود.

تبصره 1 – دانشجوياني كه تغييررشته مي دهند سنوات مجاز آنها از سال پذيرش دردانشگاه محاسبه مي شود.

تبصره2 - نيمسال دانشپذيري دانشجويان دوره هاي فراگير مجموعاً يك نيمسال به حساب مي آيد. بديهي است سنوات مجاز دانشجويان مشمول پذيرفته شده از طريق دوره هاي فراگير از نيمسال تبديل وضعيت به دانشجويي ودرزمان درخواست معافيت تحصيلي محاسبه مي شود.

7-       افزايش دو نيمسال تحصيلي بشرط داشتن شرايط زير امكان پذير است.

الف – امكان تكميل سقف مصوب دوره را داشته باشند

ب – امكان احراز حداقل ميانگين كل اعلام شده مطابق آئين نامه آموزشي براي وروديهاي قبل و بعد سال 76 را داشته باشند.

8-    دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند چنانچه امكان تكميل سقف دوره با افزايش دونيمسال مقدور نباشد لازم است به عنوان دانشجوي اخراجي بدون انصراف ودرصورت گذراندن حداقل 70واحد مصوب دوره با عنوان كارداني به نظام وظيفه معرفي شوند و پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه همراه با مدارك لازم جهت طرح دركميسيون جهت بازگشت به تحصيل ارسال گردد. (توضيح مشروح اين بند در قسمت مشمولين مي باشد)

9-     افزايش سنوات تحصيلي صرفاً  با درنظر گرفتن مقطع تحصيلي دانشجو يعني كارشناسي مقدور است وتحت هيج عنواني افزايش سنوات مازاد براي اخذ مدرك كارداني ميسر نيست.

تبصره3- آندسته از دانشجوياني كه سنوات قانوني آنها به اتمام رسيده باشد وتعداد واحدهاي آنها درحدي است كه امكان اخذ مدرك كارشناسي مقدور نباشد وكمتراز5 واحد درسي تا سقف 70 واحد مصوب را لازم دارند مي توانند با درخواست كتبي از طريق اداره كل خدمات آموزشي نسبت به اخذ واحدهاي باقي مانده اقدام نمايند.

10-   دانشجويانيكه سقف مصوب دوره را تكميل نموده اند ولي ميانگين كل خود را جبران نكرده اند مي‌توانند از دونيمسال سنوات مازاد براي اخذ واحدهاي جبراني حداكثرتا 22 واحد از درسهاي كه قبلاً آنها را با نمره بين  99/11 – 10 گذرانده اند استفاده كنند سقف تعداد واحدهاي انتخابي درهرنيمسال براي ترميم معدل حداكثر تا 12 واحد درسي است.

تبصره 4 – دانشجويانيكه با افزايش دونيمسال سنوات مازاد موفق به گذراندن واحدهاي جبراني براي ترميم معدل خود نشده اند لازم است همراه با مدارك لازم جهت معرفي براي مصوبه 100 واحدي شوراي دانشگاه به اداره كل خدمات آموزشي ارسال گردد. (دانشجويان دوره معادل مي بايست مجددا در آزمون سراسري يا فراگير شركت نمايند.)

تبصره 5 - دانشجويانيكه كمتر از 12 واحد درسي ازدروس دوره مصوب را دارند مي توانند با افزايش دونيمسال سنوات تحصيلي نسبت به اخذ واحد جبراني همراه با واحدهاي مصوب حداكثر تا 12 واحد درسي ( جبراني ومصوب دوره) اقدام نمايند. ودرنيمسال بعد نيز حداكثر تا 12 واحد ديگر مي توانند انتخاب واحد نماينددر صورت عدم جبران، مطابق تبصره 4 اقدام شود.

 
     
[Part_Footer]