تغيير مشخصات دانشجو
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1- در صورتي كه دانشجو پس از قبولي در دانشگاه ، مشخصات خود را تغيير دهد ، لازم است مدارك قانوني شامل: صفحه اول و سوم شناسنامه را به مركز/واحد محل تحصيل تحويل و در صورت تغيير نام يا نام خانوادگي مراكز استاني جهت بررسي مورد را به همره فرم تكميل و تائيد شده (ت م/1) به اداره پذيرش و ثبت نام ارسال نمايند.

2- دانشجوياني كه نام و نام خانوادگي آنها در كارت دانشجويي اشتباه ثبت شده، لازم است مدارك قانوني خود را شامل: صفحات اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تكميل و تائيد شده (ت م /1) جهت بررسي به آموزش استان تحويل دهند.

3- كليه مغايرتهاي شناسنامه اي بغير از نام و نام خانوادگي دانشجويان توسط كارشناسان مراكز/واحدها در سيستم جامع خدمات آموزشي اصلاح مي گردد. و اصلاح نام و نام خانوادگي در سازمان مركزي دانشگاه انجام مي شود.

 
     
[Part_Footer]